Kỹ nghệ cuội Châu Âu (P8)

Chúng ta có thể chia những địa điểm của văn hoá Đông Sơn khai quật được từ trước tới nay ra làm hai loại: một là, những địa điểm chưa có dấu vết của văn hoá Hán; hai là, những địa điểm có một bộ phận có dấu vết của văn hoá Hán và một bộ phận không có dấu vết du hoc nhat ban của văn hoá Hán. Điều cần lưu ý là những địa điểm có cả hai bộ phận này thì bộ phận không có dấu vết của văn hoá Hán ở lổp dưới và bộ phận có dấu vết của văn hoá Hán ở lớp trên (như địa điểm Đông Sơn, Vinh Quang, Đường cồ v.v…)

Kỹ nghệ cuội Châu Âu

Từ những điều trình bày trên và kết hợp với những niên đại đã được xác định bằng phương pháp, chúng tôi nghĩ rằng, có thể yên tâm xác định một khung niên đại chung cho văn du hoc han hoá Đông Son: từ cuối nửa đầu thiên niên kỷ thứ ĩ trước công nguyên đến thế kỷ I sau công nguyên. Một khung niên đại như vậy hoàn toàn thích hợp với nền văn hoá Đông Sơn nói chung. Tuy nhiên, nó sẽ không thích hợp với từng địa điểm cụ thể của nền văn hoá ấy. Và, chỉ trên cơ sở xác định được niên đại cụ thể cho toàn bộ những địa điểm xuat khau lao dong nhat ban của văn hoá Đông Sơn, chúng ta mới có thể xếp sắp được sự phát triển sớm muộn và mới xác định được khung niên đại chính xác cho nền văn hoá này.

Như trên đã trình bày, Châu Can là một di tích của nền văn hoá Đông Sơn. Vì vậy, trước hết, niên đại của nó phải nằm trong khung niên đại của nền văn hoá Đông Sơn, nghĩa là ở vào khoảng những thế kỷ cuối của nửa đầu thiên niên kỷ thứ I trưốc công nguyên đến thế kỷ thứ I sau công nguyên. Tuy nhiên một khung niên đại như vậy là quá rộng rãi đối với một di tích cụ thể. Để xác định cụ thể hơn niên đại khu mộ Châu Can, chúng tôi lấy giới hạn niên đại sốm và muộn để làm mốc so sánh.

Về giới hạn niên đại muộn: khu mộ Châu Can thuộc nhóm những di tích tồn tại trước khi nhà Hán xâm lược nưốc ta, nghĩa là nó phải tồn tại ít ra là trước cuối thế kỷ II trước công nguyên. Điều này được thể hiện ở toàn bộ những hiện vật đã thu thập được. Tất cả đều là những sản phẩm của cư dân nền văn hoá Đông Sơn, hoàn toàn không có những vết tích của văn hoá Hán. Tất nhiên, không loại trừ khả năng là có thể có những di tích khảo cổ có niên đại thời thuộc Hán vẫn không có vết tích của văn hoá Hán tộc. 

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Kinh tế tại website http://dungcuanuong.com

Leave a Reply